parc de la Trinitat

Baró de Viver

Organizer of the 1929 Expo In the nineteenth century, the land that today comprises the

Baró de Viver

L’organitzador de l’Exposició de 1929 En el segle XIX, les terres a on avui s’assenta